Rozporządzenie MZ z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA(1)
z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.(2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wykaz specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych; 
2) wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego i wykaz specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy; 
3) wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego; 
4) wzory wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla obywateli polskich i cudzoziemców; 
5) tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz punktowe kryteria kwalifikacji lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 
6) regulamin postępowania kwalifikacyjnego; 
7) szczegółowy sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego, w tym przez lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty; 
8) formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby ich prowadzenia; 
9) sposób i tryb uzyskania potwierdzenia posiadania umiejętności praktycznych określonych programem specjalizacji; 
10) wzory dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego ukończenie; 
11) szczegółowy sposób zgłaszania się i tryb dopuszczania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej „PES”
12) szczegółowy sposób i tryb składania PES oraz ustalania jego wyników; 
13) wzór oświadczenia dla członków Państwowych Komisji Egzaminacyjnych, zwanych dalej „PKE”
14) tryb powoływania PKE; 
15) tryb uznawania stażu szkoleniowego, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji i ewentualnego skrócenia szkolenia specjalizacyjnego; 
16) tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny nieobjętej systemem szkolenia specjalizacyjnego za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego; 
17) tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarzy posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o lekarzu, należy przez to rozumieć również lekarza dentystę. 

§ 3. Ustala się: 

1) wykaz specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 
2) wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 
3) wykaz specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; 
4) wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia; 
5) wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia; 
6) wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny albo zrealizowany i zaliczony odpowiedni moduł podstawowy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym postępowaniu kwalifikacyjnym w trybie rezydentury, minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza na swojej stronie internetowej na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, a w zakresie pozostałych miejsc - wojewoda na stronie internetowej wojewody na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego. 

2. Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny, o którym mowa w art. 16c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”, lekarz składa w formie wniosku elektronicznego, o którym mowa w art. 16c ust. 3 ustawy, oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego, do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, w terminach do dnia 28 lutego - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 1 marca do dnia 31 marca, albo do dnia 30 września - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 1 października do dnia 31 października. 
3. Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, lekarz przesyła go w formie papierowej do wojewody nie później niż w terminie 3 dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury oraz wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim lekarz do wniosku dołącza oświadczenie, w którym wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach. 
4. Lekarz ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie. 
5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. 
6. Lekarz cudzoziemiec zamierzający wykonywać albo wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego, posiadający wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego obywateli polskich. 
7. Wzór wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza cudzoziemca określa załącznik nr 8 do rozporządzenia. 
8. Lekarz cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 6, zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego występuje do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na odbycie tego szkolenia i określenie warunków finansowych jego odbywania w terminach do dnia 7 kwietnia - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 7 listopada - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października. 
9. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 8, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia. 
10. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniący służbę lub zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej składa wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny, o którym mowa w art. 16c ust. 1 ustawy, do Ministra Obrony Narodowej lub wyznaczonej przez niego jednostki organizacyjnej w formie wniosku elektronicznego, o którym mowa w art. 16c ust. 3 ustawy, w terminach określonych w ust. 2. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 
11. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 10, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia. 
12. Lekarz będący funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudniony na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniący służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych składa wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny, o którym mowa w art. 16c ust. 1 ustawy, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych w formie wniosku elektronicznego, o którym mowa w art. 16c ust. 3 ustawy, w terminach określonych w ust. 2. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 
13. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 12, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia. 

§ 5. 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza organ, o którym mowa w art. 16c ust. 8 ustawy, dwa razy w roku w terminach: od dnia 1 marca do dnia 31 marca oraz od dnia 1 października do dnia 31 października. 

2. Maksymalna liczba punktów w postępowaniu konkursowym: 
1) za LEP/LDEP albo LEK/LDEK wynosi 200 punktów; 
2) za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES wynosi 200 punktów, przy czym punkty przyznaje się zgodnie z § 4 załącznika nr 12 do rozporządzenia; 
3) punkty dodatkowe za: 
a) posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 5 punktów, 
b) co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji - 5 punktów, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych - dodatkowe 5 punktów, 
c) publikacje, o których mowa w art. 16c ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy - maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji); 
4) w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę za test stanowiący część składową za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia - wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za zaliczenie testu; 
5) w przypadku braku dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia - wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za posiadanie specjalizacji I lub II stopnia. 
3. W postępowaniu konkursowym uwzględnia się posiadanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, który został uznany na podstawie odrębnych przepisów za równoważny z PES, i przyznaje 140 punktów albo uwzględnia się wynik LEP/LDEP albo LEK/LDEK. 
4. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego, stanowiącym załącznik nr 12 do rozporządzenia. 
5. W przypadku gdy lekarz nie ma dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny za egzamin w zakresie uzyskanej specjalizacji, organ, o którym mowa w art. 16c ust. 8 ustawy, weryfikuje jej brak w placówce, która wydała dokument potwierdzający uzyskanie tej specjalizacji. 

§ 6. 1. Uwzględniając liczby miejsc szkoleniowych, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, również oświadczenia, o których mowa w tym przepisie, organ, o którym mowa w art. 16c ust. 8 ustawy, sporządza i zatwierdza listę lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego i listę lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego. Listy zawierają imiona i nazwiska lekarzy. Lista lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zawiera ponadto tryb odbywania tego szkolenia. Lista lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zawiera pouczenie dotyczące weryfikacji, o której mowa w art. 16c ust. 14 ustawy. 

2. Zatwierdzone listy, o których mowa w ust. 1, po wprowadzeniu kodu w miejsce danych osobowych lekarza, udostępnia się na stronie internetowej organu, o którym mowa w ust. 1, oraz do wglądu w jego siedzibie. 

§ 7. 1. Wojewoda kieruje lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w wybranej przez lekarza jednostce organizacyjnej, w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny, uwzględniając wynik postępowania kwalifikacyjnego, z wyjątkiem lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie art. 16h ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy, którzy zostają skierowani w pierwszej kolejności. 

2. Jeżeli w wyniku postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny zakwalifikowało się co najmniej dwóch lekarzy deklarujących we wniosku jej odbywanie w trybie określonym w art. 16h ust. 2 pkt 3 ustawy, wojewoda może skierować do jednostki organizacyjnej, na jedno wolne miejsce szkoleniowe, tych lekarzy w liczbie umożliwiającej realizację programu specjalizacji, ustalonej przez kierującego komórką organizacyjną w jednostce organizacyjnej posiadającej akredytację do szkolenia specjalizacyjnego, na podstawie harmonogramu ich szkolenia opracowanego przez kierownika lub kierowników specjalizacji w porozumieniu z właściwym konsultantem wojewódzkim. 
3. Lekarzowi, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, lekarzowi, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy, oraz lekarzowi cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 16h ust. 3 ustawy, wojewoda wydaje: 
1) skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w określonej jednostce organizacyjnej ze wskazaniem trybu i okresu jego odbywania; 
2) kartę szkolenia specjalizacyjnego, której wzór jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia; 
3) indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych, w którym są potwierdzane nabyte w trakcie szkolenia specjalizacyjnego umiejętności praktyczne określone programem specjalizacji; wzór indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia; 
4) informację o obowiązującym programie specjalizacji; 
5) informację o obowiązku niezwłocznego zawiadomienia wojewody o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji albo przedłużeniu okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadkach określonych w art. 16l ust. 1 i 2ustawy. 
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, wojewoda wydaje lekarzowi zakwalifikowanemu do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danym postępowaniu kwalifikacyjnym po przedstawieniu przez niego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego, a w przypadku lekarzy korzystających: 
1) z urlopu macierzyńskiego, przysługującego z art. 180, art. 1821 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.(3)) oraz art. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) lub 
2) ze zwolnienia lekarskiego na podstawie art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
- w terminie późniejszym, bezpośrednio po ich zakończeniu. 
5. Wydając skierowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, dla lekarza, który zmienia tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego na rezydenturę, wojewoda określa datę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, uwzględniając przerwy w szkoleniu, o których mowa w art. 16l ustawy, które wystąpiły w dotychczas odbywanym szkoleniu. 
6. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia listę lekarzy zakwalifikowanych w danym postępowaniu kwalifikacyjnym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 kwietnia - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 30 listopada - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października. 
7. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia listę lekarzy zakwalifikowanych w danym postępowaniu kwalifikacyjnym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach niewykorzystanych miejsc szkoleniowych objętych rezydenturą, o których mowa w art. 16e ust. 3 i 4 ustawy, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 31 stycznia następnego roku - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października. 
8. Listy, o których mowa w ust. 6 i 7, zawierają: imię i nazwisko lekarza, uzyskany w danym postępowaniu kwalifikacyjnym wynik wyrażony w procentach, miejsce zajęte na liście rankingowej w danej dziedzinie medycyny, nazwę specjalizacji oraz nazwę i adres jednostki, do której lekarz otrzymał skierowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. 
9. Wojewoda informuje ministra właściwego do spraw zdrowia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego cudzoziemców, o których mowa w § 4 ust. 6, w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 kwietnia - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 15 listopada - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października. 
10. Minister właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję w sprawie odbywania specjalizacji przez cudzoziemców, o których mowa w § 4 ust. 6, w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 maja - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 15 grudnia - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października. 
11. Wojewoda kieruje lekarza cudzoziemca, o którym mowa w ust. 10, do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 maja - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 31 grudnia - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października, po przedstawieniu przez niego zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w § 4 ust. 8. 
12. W przypadku zmiany statusu prawnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca, o którym mowa w § 4 ust. 6, wojewoda właściwy ze względu na miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw zdrowia niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

§ 8. 1. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniący służbę lub zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej jest kierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16x ust. 2 ustawy. 

2. Lekarz będący funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudniony na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniący służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jest kierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16x ust. 3 ustawy. 
3. Lekarz będący funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej jest kierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16x ust. 4 ustawy. 

§ 9. 1. Jednostka organizacyjna posiadająca wolne miejsca szkoleniowe w danej dziedzinie medycyny umożliwia odbywanie szkolenia specjalizacyjnego lekarzowi skierowanemu do jego odbywania w tej jednostce. 

2. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej, w której odbywa szkolenie, bądź zaprzestania spełniania przez jednostkę wymagań, o których mowa w art. 19f ust. 2 ustawy, jest kierowany przez wojewodę, w pierwszej kolejności, do kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego w innej jednostce organizacyjnej, w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych. 
3. Po podjęciu przez organ założycielski uchwały o likwidacji podmiotu leczniczego zatrudniającego lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury podmiot ten jest obowiązany do: 
1) wypowiedzenia umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 i art. 16k ust. 2 ustawy, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia; 
2) zawiadomienia wojewody w terminie 7 dni o tym fakcie, celem skierowania lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury do innych jednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. 
4. W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może, na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne, skierować go do innej jednostki organizacyjnej posiadającej akredytację do tego szkolenia oraz wolne miejsce szkoleniowe. 
5. Jeżeli jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 2 i 4, znajduje się na obszarze innego województwa, zmiana miejsca szkolenia specjalizacyjnego następuje po wyrażeniu zgody przez właściwego wojewodę oraz właściwego konsultanta wojewódzkiego województwa, na którego obszarze lekarz ma kontynuować odbywanie tego szkolenia. 
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wojewoda, o którym mowa w ust. 5, wydaje lekarzowi skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego oraz sporządza aneks do karty szkolenia specjalizacyjnego na podstawie dokumentów przekazanych przez wojewodę, na obszarze którego lekarz odbywał dotychczas szkolenie specjalizacyjne. 
7. Lekarz, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, może zmienić miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż po upływie jednego roku, chyba że jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne, uległa likwidacji lub przestała spełniać wymagania, o których mowa w art. 19f ust. 2 ustawy. 
8. Lekarz zmieniający miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest obowiązany do zmiany kierownika specjalizacji, którym staje się lekarz specjalista w podmiocie aktualnie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne. 
9. W przypadku nieprzyjęcia lekarza skierowanego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez jednostkę posiadającą wolne miejsca szkoleniowe wojewoda występuje do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”, z wnioskiem o zmniejszenie liczby miejsc szkoleniowych, o którym mowa w art. 19f ust. 13 ustawy. 

§ 10. 1. Umowa o pracę w ramach rezydentury jest zawierana na podstawie skierowania, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1. 

2. W przypadku przedłużenia okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury, o którym mowa w art. 16l ustawy, jednostka organizacyjna prowadząca szkolenie specjalizacyjne zawiera z lekarzem umowę o pracę na czas określony, odpowiadający sumie okresów przedłużających szkolenie specjalizacyjne, o czym lekarz zawiadamia właściwego wojewodę. 
3. W przypadku niezrealizowania szkolenia specjalizacyjnego w terminie, na jaki została zawarta umowa o pracę w ramach rezydentury, lekarz może kontynuować odbywanie tego szkolenia jedynie w trybie określonym w art. 16h ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 16o ust. 1 ustawy, po uzyskaniu zgody wojewody, o której mowa w art. 16l ust. 3 ustawy. 

§ 11. O rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza wojewoda powiadamia CMKP, okręgową izbę lekarską, zwaną dalej „OIL”, której lekarz jest członkiem, a w przypadku lekarza, o którym mowa w § 4 ust. 6, także ministra właściwego do spraw zdrowia. 

§ 12. 1. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne realizuje wszystkie elementy programu specjalizacji, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7 i 9 oraz art. 16m ust. 12 ustawy. 

2. Karta szkolenia specjalizacyjnego z wymaganymi wpisami oraz indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych z potwierdzeniami i zaliczeniami, zgodnie z wymogami odpowiedniego programu specjalizacji, stanowią dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego. 
3. Lekarz, w terminie 7 dni od dnia zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji, zawiadamia kierownika jednostki szkolącej oraz właściwego wojewodę o zakończeniu tego szkolenia. 
4. Lekarz zawiadamia o każdorazowym przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego właściwego wojewodę. 
5. Jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne umożliwia lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne realizację wszystkich elementów programu specjalizacji w ramach czasu trwania danej specjalizacji. 
6. Jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne wydaje lekarzowi skierowanie do odbycia danego elementu programu specjalizacji, o którym mowa w ust. 5, realizowanego w innej jednostce. 

§ 13. 1. Formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby ich prowadzenia określone w programie specjalizacji obejmują w szczególności: 

1) kurs specjalizacyjny wprowadzający do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego, obejmujący w szczególności: 
a) podstawy dobrej praktyki lekarskiej, w tym zasady praktyki opartej na rzetelnych i aktualnych publikacjach, 
b) podstawy farmakoekonomiki, 
c) formalnoprawne podstawy doskonalenia zawodowego lekarzy, 
d) podstawy onkologii, 
e) wprowadzenie do przedmiotów klinicznych objętych programem danego szkolenia specjalizacyjnego, 
f) zagadnienia bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej dotyczące bezpieczeństwa pacjentów i lekarzy; 
2) kursy specjalizacyjne właściwe dla danej specjalizacji obejmujące zakres wiedzy określonej w programie danej specjalizacji; 
3) jednolity dla wszystkich specjalności, z wyjątkiem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej, kurs w zakresie ratownictwa medycznego; 
4) jednolity dla wszystkich specjalizacji, z wyjątkiem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie zdrowia publicznego, kurs specjalizacyjny w zakresie zdrowia publicznego - zakończony kolokwium, obejmujący w szczególności: 
a) orzecznictwo lekarskie, 
b) promocję i profilaktykę zdrowotną, 
c) epidemiologię, 
d) bioetykę, 
e) organizację i ekonomikę zdrowia; 
5) jednolity dla wszystkich specjalności kurs w zakresie prawa medycznego - zakończony kolokwium; 
6) szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie w ustalonej liczbie określonych zabiegów lub procedur medycznych: 
a) wykonywanych z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego - oznaczonych kodem „A”
b) w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta - oznaczonych kodem „B”
7) staże kierunkowe właściwe dla danej specjalizacji obejmujące zakres wiedzy i umiejętności praktycznych określonych w programie danej specjalizacji; 
8) pełnienie dyżurów medycznych określonych w programie danej specjalizacji lub pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, o ile program specjalizacji przewiduje pełnienie dyżurów; 
9) samokształcenie, w tym napisanie pracy naukowej, opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji. 
2. Lekarz, który w ramach danej specjalizacji odbył i zaliczył kurs, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie jest obowiązany do jego odbycia i zaliczenia w trakcie realizacji kolejnej specjalizacji, jeżeli okres od jego zaliczenia do rozpoczęcia kolejnej specjalizacji jest nie dłuższy niż 7 lat. 

§ 14. Sprawdzanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych nabytych w trakcie realizacji programu specjalizacji obejmuje: 

1) złożenie kolokwiów cząstkowych z zakresu wiedzy teoretycznej i zaliczenie sprawdzianów z umiejętności praktycznych potwierdzonych wykonanymi samodzielnie przez lekarza zabiegami i procedurami medycznymi; 
2) złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych potwierdzonych wykonanymi samodzielnie przez lekarza zabiegami i procedurami medycznymi, objętych programem stażu kierunkowego; 
3) złożenie sprawdzianu z zakresu określonego programem kursu szkoleniowego; 
4) ocenę pracy, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 9. 

§ 15. 1. W ramach realizacji szczegółowego planu szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16m ust. 7 ustawy, kierownik specjalizacji: 

1) kieruje do odbycia modułu podstawowego oraz modułu specjalistycznego; 
2) kieruje do odbycia staży kierunkowych, o których mowa w art. 16f ust. 3 ustawy; 
3) kieruje lekarza na kursy szkoleniowe; 
4) występuje do pracodawcy lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio kierownika studium doktoranckiego z wnioskiem o udzielenie mu urlopu szkoleniowego albo odpowiednio o zwolnienie go z obowiązku uczestniczenia w zajęciach programowych w ramach studiów doktoranckich, w celu odbycia modułu podstawowego, staży kierunkowych i kursów określonych w programie specjalizacji; 
5) wyznacza lekarzowi pacjentów do prowadzenia; 
6) ustala harmonogram dyżurów, o których mowa w art. 16f ust. 3 pkt 2 lit. h ustawy, w porozumieniu z kierownikiem jednostki szkolącej, oraz decyduje o dopuszczeniu lekarza do samodzielnego pełnienia dyżuru; 
7) ocenia przygotowane przez lekarza opracowania teoretyczne objęte programem specjalizacji: pracę naukową lub poglądową; 
8) przeprowadza sprawdziany z nabytych przez lekarza umiejętności praktycznych; 
9) przeprowadza kolokwia i sprawdziany przewidziane do zaliczenia przez kierownika specjalizacji w programie specjalizacji; 
10) potwierdza w indeksie wykonanych zabiegów i procedur medycznych uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie określonych zabiegów i procedur medycznych, w liczbie ustalonej w programie specjalizacji; 
11) potwierdza zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego niezwłocznie po jego zakończeniu; 
12) informuje pracodawcę lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne oraz wojewodę o odbyciu tego szkolenia zgodnie z programem specjalizacji oraz o terminie jego zakończenia, w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia tego faktu w karcie szkolenia specjalizacyjnego. 
2. W czasie odbywania modułu podstawowego lub stażu kierunkowego funkcję kierownika specjalizacji obejmującą realizację zadań wymienionych w ust. 1 pkt 2-6 i 8-10 pełni lekarz wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której lekarz odbywa moduł podstawowy lub staż kierunkowy. Lekarz ten potwierdza odbycie modułu podstawowego lub stażu kierunkowego zgodnie z programem specjalizacji i dokonuje zaliczenia modułu podstawowego lub stażu kierunkowego w formie określonej w programie specjalizacji. 
3. W przypadku gdy lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne, z uwzględnieniem art. 16l ustawy, pozostał do wykorzystania urlop wypoczynkowy, kierownik specjalizacji może potwierdzić odbycie szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż z dniem poprzedzającym rozpoczęcie tego urlopu. 
4. Informację o uznaniu lekarzowi stażów lub szkoleń oraz o skróceniu okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego odbywanego na zasadach określonych w art. 16h ust. 1 ustawy dyrektor CMKP przekazuje niezwłocznie przed zakończeniem skróconego szkolenia specjalizacyjnego podmiotowi zatrudniającemu lekarza, któremu skrócono okres trwania szkolenia specjalizacyjnego, celem odpowiednio wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę zawartej na okres odbywania tego szkolenia. 
5. Lekarz zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego lub odbywający to szkolenie zgodnie z programem specjalizacji obowiązującym lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji, który w okresie postępowania kwalifikacyjnego lub w okresie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, a przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego lub w okresie odbywania tego szkolenia uzyskał tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, może wystąpić do wojewody z wnioskiem o zmianę dotychczasowego programu specjalizacji na program obowiązujący lekarzy posiadających tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny. 
6. Lekarz, o którym mowa w ust. 5, może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie elementów programu specjalizacji, o których mowa w art. 16m ust. 8 ustawy, zrealizowanych przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego po zmianie programu specjalizacji, o której mowa w ust. 5 - w trybie art. 16m ust. 12 ustawy. 
7. Lekarz, który odbył określony moduł podstawowy i uzyskał jego zaliczenie w ramach danego szkolenia specjalizacyjnego, nie jest obowiązany do jego ponownego odbywania w przypadku zakwalifikowania się do odbywania innego szkolenia specjalizacyjnego, którego program specjalizacji przewiduje odbycie i zaliczenie tego samego modułu podstawowego. 

§ 16. 1. Lekarz składa do dyrektora CMKP wniosek, o którym mowa w art. 16m ust. 8 i 10 ustawy, zawierający: 

1) imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lekarza; 
2) numer prawa wykonywania zawodu; 
3) określenie przedmiotu wniosku: uznanie i skrócenie okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego lub uznanie staży i kursów, o których mowa w art. 16m ust. 8 i 10 ustawy, za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji; 
4) informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarza; 
5) termin zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 
6) imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji; 
7) informacje na temat odbytych elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku; 
8) wskazanie wnioskowanego wymiaru skrócenia okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego. 
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, lekarz dołącza: 
1) dokumenty potwierdzające odbycie elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku, zawierające informacje dotyczące terminu i miejsca odbycia danego szkolenia, trybu jego realizacji, zakresu oraz programu zrealizowanego szkolenia, wraz z wykazem zabiegów i procedur medycznych, które lekarz wykonywał lub w nich uczestniczył, z podaniem ich liczby; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię prawa wykonywania zawodu; 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu posiadanej specjalizacji; 
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty szkolenia specjalizacyjnego; 
5) opinię kierownika specjalizacji potwierdzającą wiedzę i umiejętności lekarza w zakresie zrealizowanych elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku; 
6) zaświadczenie wydane przez podmiot zatrudniający lekarza w okresie realizacji elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku, zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia oraz ewentualnych nieobecnościach lekarza. 
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP. 

§ 17. 1. Dyrektor CMKP sprawdza wnioski, o których mowa w § 16, pod względem formalnym. 

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lekarz jest wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania. 
3. Dyrektor CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu, o którym mowa w art. 16m ust. 12 i 13 ustawy, i przekazuje przewodniczącemu zespołu wniosek spełniający wymogi formalne wraz z dokumentami lekarza i drukiem protokołu, o którym mowa w ust. 4. 
4. Zespół, o którym mowa w art. 16m ust. 12 i 13 ustawy, wyraża w protokole merytoryczną opinię w sprawie uznania albo odmowy uznania lekarzowi odbytych w kraju lub za granicą przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego staży i szkoleń za równoważne ze zrealizowaniem odpowiednich elementów programu specjalizacji, z określeniem proponowanego czasu skrócenia okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego lub odpowiednio uznania albo odmowy uznania lekarzowi do okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego staży i szkoleń zrealizowanych za granicą w okresie aktualnie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego. 
5. W przypadku gdy opinia zespołu ekspertów jest negatywna, zespół w protokole uzasadnia merytorycznie swoje stanowisko w odniesieniu do przedstawionych we wniosku elementów programu specjalizacji. 
6. Zespół ekspertów przekazuje do dyrektora CMKP dokumentację lekarza wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu. 
7. Decyzje, o których mowa w art. 16m ust. 12 i 13 ustawy, wydane na podstawie opinii, o których mowa w ust. 4, dyrektor CMKP przekazuje niezwłocznie lekarzowi oraz właściwemu wojewodzie. 

§ 18. 1. Lekarz posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, o którym mowa w art. 16 ust. 4 i 6 ustawy, który zrealizował moduł podstawowy lub uzyskał specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie odpowiadającej modułowi podstawowemu, na wniosek kierownika specjalizacji, może mieć uznany dorobek naukowy i zawodowy za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w całości modułu specjalistycznego pod warunkiem, że okres i wymiar wykonywania przez lekarza czynności naukowych i zawodowych będących przedmiotem oceny dorobku naukowego i zawodowego nie będzie krótszy niż okres i wymiar realizacji danego modułu specjalistycznego. 

2. Lekarz posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, o którym mowa w art. 16 ust. 4 i 6 ustawy, który zrealizował moduł podstawowy lub uzyskał specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie odpowiadającej modułowi podstawowemu, na wniosek kierownika specjalizacji, może mieć uznany dorobek naukowy i zawodowy za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części modułu specjalistycznego pod warunkiem, że łączny okres i wymiar wykonywania przez lekarza czynności naukowych i zawodowych będących przedmiotem oceny dorobku naukowego i zawodowego oraz okres modułu specjalistycznego pozostały do odbycia nie będzie krótszy niż okres i wymiar realizacji danego modułu specjalistycznego. 
3. Lekarz, o którym mowa w ust. 1 i 2, składa do wojewody wniosek o odbywanie specjalizacji, zawierający dane, o których mowa w art. 16c ust. 2 ustawy. 

§ 19. 1. Wniosek kierownika specjalizacji, o którym mowa w § 18, zawiera: 

1) imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lekarza; 
2) numer prawa wykonywania zawodu; 
3) określenie przedmiotu wniosku; 
4) informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarza; 
5) termin zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 
6) imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji; 
7) informacje o przebiegu działalności naukowej i zawodowej lekarza; 
8) informację o posiadanym stopniu naukowym; 
9) informację o posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach II stopnia w dziedzinie odpowiadającej modułowi podstawowemu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy. 
2. Do wniosku kierownika specjalizacji, o którym mowa w § 18, dołącza się dokumenty, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1-4, oraz inne dokumenty potwierdzające przebieg działalności naukowej i zawodowej lekarza, uwzględniające w szczególności osiągnięcia z zakresu dziedziny, której dotyczy wniosek. Wniosek może zostać złożony z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP. 
3. Dyrektor CMKP sprawdza wniosek kierownika specjalizacji, o którym mowa w § 18, i dokumenty, o których mowa w ust. 2, pod względem formalnym. 
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku kierownika specjalizacji, o którym mowa w § 18, wzywa się do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania. 
5. Dyrektor CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, i przekazuje przewodniczącemu zespołu wnioski spełniające wymogi formalne wraz z dokumentami i drukiem protokołu. 
6. Zespół, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, wyraża w protokole opinię merytoryczną w sprawie uznania albo odmowy uznania lekarzowi dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości modułu specjalistycznego. 
7. Decyzję, o której mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, wydaną na podstawie opinii, o której mowa w ust. 6, dyrektor CMKP przekazuje niezwłocznie lekarzowi oraz właściwemu wojewodzie. 
8. W przypadku gdy wniosek kierownika specjalizacji, o którym mowa w § 18, dotyczy uznania dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem modułu specjalistycznego w całości, a z opinii zespołu wynika, że przedstawiony przez lekarza dorobek nie może zostać uznany za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w całości modułu specjalistycznego, zespół ekspertów w protokole uzasadnia merytorycznie swoje stanowisko wraz ze wskazaniem elementów programu specjalizacji, które pozostały do zrealizowania. 
9. Zespół ekspertów zwraca do CMKP dokumentację lekarza w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia zespołu. 

§ 20. 1. Jeżeli dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskiwania tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, konsultant krajowy w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, może wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem dyrektora CMKP, z wnioskiem o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji i dopuszczenie tego lekarza do PES, zwanym dalej „wnioskiem o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza”, zawierającym: 

1) imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lekarza; 
2) numer prawa wykonywania zawodu; 
3) określenie przedmiotu wniosku; 
4) informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarza; 
5) informacje o przebiegu działalności naukowej i zawodowej lekarza, uwzględniające w szczególności osiągnięcia z zakresu dziedziny, której dotyczy wniosek; 
6) informację o posiadanym stopniu naukowym; 
7) informację o posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach. 
2. Do wniosku o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza dołącza się dokumenty, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1-3, oraz inne dokumenty potwierdzające przebieg działalności naukowej i zawodowej lekarza, uwzględniające w szczególności osiągnięcia z zakresu dziedziny, której dotyczy wniosek. Wniosek może zostać złożony z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP. 
3. Dyrektor CMKP sprawdza wniosek o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza i dokumenty, o których mowa w ust. 2, pod względem formalnym. 
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza wzywa się do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza jest pozostawiany bez rozpoznania. 
5. Dyrektor CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy, i przekazuje przewodniczącemu zespołu wnioski spełniające wymogi formalne wraz z dokumentami i drukiem protokołu, o którym mowa w ust. 6. 
6. Zespół, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, wyraża w protokole merytoryczną opinię w sprawie uznania albo odmowy uznania lekarzowi dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny nieobjętej systemem szkolenia specjalizacyjnego za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym i zwraca do CMKP dokumentację lekarza w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia zespołu. 
7. Dyrektor CMKP na podstawie opinii, o której mowa w ust. 6, wnioskuje do ministra właściwego do spraw zdrowia o wydanie decyzji o uznaniu albo odmowie uznania lekarzowi dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny oraz o dopuszczeniu do PES. 
8. Minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 7, wydaje decyzję o uznaniu albo odmowie uznania lekarzowi dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny oraz, w przypadku uznania dorobku, również o dopuszczeniu do PES. Kopię decyzji, wraz z dokumentacją lekarza, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje do CMKP. 
9. Zespół, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, zbiera się raz na kwartał, chyba że nie został złożony żaden wniosek. Przepis stosuje się do zespołu, o którym mowa w art. 16m ust. 12 i 13 ustawy. 

§ 21. 1. Dyrektor CMKP skreśla lekarza z rejestru, o którym mowa w art. 16p ust. 1 ustawy, na podstawie wydanej przez wojewodę, Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych decyzji o skreśleniu lekarza z rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne na obszarze danego województwa. 

2. Wojewoda, Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych powiadamia o wydanej przez siebie decyzji dyrektora CMKP, lekarza oraz jego kierownika specjalizacji, a także odpowiednio właściwą OIL albo Wojskową Izbę Lekarską, a w przypadku lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury oraz lekarza, o którym mowa w § 4 ust. 6, również ministra właściwego do spraw zdrowia. 

§ 22. 1. Lekarz składa zgłoszenie do PES w formie wniosku elektronicznego, o którym mowa w art. 16r ust. 4 ustawy, w terminie do dnia: 

1) 31 lipca dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 października do dnia 30 listopada; 
2) 31 grudnia dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia. 
2. Lekarz przed przystąpieniem do PES po raz pierwszy w danej dziedzinie medycyny składa do podmiotów, o których mowa w art. 16r ust. 1-3 ustawy, następujące dokumenty: 
1) wniosek w formie papierowej, o którym mowa w art. 16r ust. 4 ustawy; 
2) szczegółowy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 
3) wypełnioną kartę szkolenia specjalizacyjnego wraz z dokumentami potwierdzającymi odbycie elementów programu specjalizacji niepotwierdzonych w karcie szkolenia specjalizacyjnego; 
4) indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych; 
5) opinię, o której mowa w art. 16m ust. 7 pkt 5 ustawy; 
6) pracę, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 9. 
3. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury składa podmiotom, o których mowa w art. 16r ust. 1-3 ustawy, poza dokumentami wymienionymi w ust. 2, kopię świadectwa pracy z ostatnio zatrudniającej go jednostki. Lekarz, któremu przedłużono umowę o pracę na podstawie art. 177 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, lub lekarz, który uzyskał zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego na podstawie § 15 ust. 3, składa kopię świadectwa pracy niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę. 
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, lekarz składa do dnia: 
1) 31 lipca dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie 1 października - 30 listopada; 
2) 31 grudnia dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie 1 marca - 30 kwietnia. 
5. Podmioty, o których mowa w art. 16r ust. 1-3 ustawy, weryfikują, czy dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, spełniają warunki formalne. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lekarz jest wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania. 
6. Podmioty, o których mowa w art. 16r ust. 1-3 ustawy, po stwierdzeniu, że dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, spełniają warunki formalne, przekazują je do Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”, nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminów wskazanych w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5. Podmioty te zawiadamiają CEM także o liczbie przyjętych zgłoszeń oraz przekazują listę lekarzy, których dokumenty nie zostały przyjęte. 
7. W przypadku gdy lekarz złoży zgłoszenie w formie wniosku elektronicznego, a nie złoży dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, CEM zawiadamia lekarza o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. 
8. Lekarz, który zamierza przedstawić dyrektorowi CEM dokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe, wskazany w przepisach w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z PES oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów, składa do dyrektora CEM pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w PES w danej sesji egzaminacyjnej. Oświadczenie powinno zawierać informację o rezygnacji z całości albo części PES, ze wskazaniem tej części. 
9. Po otrzymaniu przez CEM dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, CEM przekazuje je do właściwej PKE. 
10. PKE weryfikuje dokumenty pod względem spełnienia przez lekarza wymogów merytorycznych, określonych w programie danej specjalizacji, i na tej podstawie rozstrzyga o dopuszczeniu lekarza do PES. 
11. W przypadku podjęcia rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu lekarza do PES, PKE uzasadnia swoje stanowisko, wskazując elementy programu specjalizacji, które nie zostały zrealizowane. 
12. PKE po podjęciu rozstrzygnięcia przekazuje dokumenty lekarza do CEM. 
13. W przypadku dopuszczenia lekarza do PES, CEM informuje o tym fakcie w powiadomieniu, o którym mowa w art. 16s ust. 1 ustawy. W przypadku niedopuszczenia lekarza do PES, CEM przesyła zainteresowanemu lekarzowi rozstrzygnięcie PKE wraz z uzasadnieniem. Lekarzowi, który został dopuszczony do PES i złożył oświadczenie o rezygnacji z całości PES, o którym mowa w ust. 8, CEM przesyła informację o dopuszczeniu do PES. 
14. Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 16s ust. 2 ustawy, przysługuje lekarzowi, który otrzymał powiadomienie CEM o terminie PES. 

§ 23. 1. Przepisów § 22 ust. 2-13 nie stosuje się do lekarza, o którym mowa w art. 16w ust. 2 ustawy. 

2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, przekazuje do CEM podpisany wniosek, o którym mowa w art. 16w ust. 3 ustawy, w terminie do dnia: 
1) 31 lipca dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 października do dnia 30 listopada; 
2) 31 grudnia dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia. 
3. W przypadku złożenia przez lekarza zgłoszenia w formie wniosku elektronicznego, a niezłożenia wniosku w formie papierowej, CEM wzywa lekarza do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania. 

§ 24. 1. Lekarz, o którym mowa w art. 16r ust. 9 ustawy, w celu zwolnienia z części PES, składa do dyrektora CEM: 

1) wniosek o zwolnienie z części PES; 
2) dokumenty wskazane w przepisach w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z PES oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów; 
3) wniosek oraz dokumenty, o których mowa w § 22 ust. 1 i 2. 
2. Dyrektor CEM weryfikuje dokumenty, o których mowa w ust. 1, pod względem formalnym oraz rozstrzyga o tym, czy są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 16r ust. 9 ustawy, pozwalające na zwolnienie z części PES. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lekarz jest wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek, o którym mowa w art. 16w ust. 3 ustawy, jest pozostawiany bez rozpoznania. 
3. W przypadku stwierdzenia spełnienia przesłanek określonych w art. 16r ust. 9 ustawy pozwalających na zwolnienie danego lekarza z części PES, CEM zamieszcza informację o tym fakcie w indywidualnym protokole egzaminacyjnym tego lekarza. 
4. Stwierdzenia spełnienia przesłanek określonych w art. 16r ust. 9 ustawy, pozwalających na zwolnienie danego lekarza z części PES, dokonuje się raz. W przypadku stwierdzenia spełnienia tych przesłanek nie jest wymagany ponowny wniosek lekarza, jeżeli będzie on zamierzał kolejny raz przystąpić do PES, z którego części został zwolniony. 
5. Postępowania w zakresie określonym w ust. 1-3 nie można wszcząć, a wszczęte należy umorzyć, gdy lekarz wcześniej złożył daną część PES z wynikiem pozytywnym. 

§ 25. 1. PES jest organizowany corocznie w dwóch sesjach egzaminacyjnych, z zastrzeżeniem art. 16r ust. 10 ustawy: 

1) w sesji wiosennej - od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia; 
2) w sesji jesiennej - od dnia 1 października do dnia 30 listopada. 
2. Egzamin testowy w danej dziedzinie odbywa się jednocześnie w całym kraju. 
3. W przypadku gdy PES w danej sesji egzaminacyjnej składa się z egzaminu testowego i egzaminu ustnego oraz gdy dyrektor CEM ustalił, zgodnie z art. 16r ust. 8 ustawy, że jako pierwszy jest przeprowadzany egzamin testowy, warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu testowego. 

§ 26. 1. Konsultant krajowy, towarzystwo naukowe oraz Naczelna Rada Lekarska przesyła dyrektorowi CEM zgłoszenia swoich kandydatów do PKE. 

2. W zgłoszeniu zamieszcza się: 
1) imię i nazwisko kandydata; 
2) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwa i numer dokumentu oraz kraj wydania; 
3) określenie posiadanej specjalizacji; 
4) wskazanie dziedziny, w której kandydat ma być powołany do PKE; 
5) adres korespondencyjny kandydata. 
3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty oraz dyplomu specjalisty potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
4. Kopia dyplomu specjalisty nie jest wymagana, w przypadku gdy lekarz uzyskał dyplom specjalisty wydany przez dyrektora CEM. W takim przypadku w zgłoszeniu należy podać datę wydania i numer dyplomu. 
5. Osoby powołane do PKE otrzymują akt powołania. Powołanie następuje na czas nieokreślony. 
6. Członkowie PKE wyznaczeni do Zespołu Egzaminacyjnego, który ma przeprowadzić dany egzamin, składają dyrektorowi CEM oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia. 

§ 27. 1. Oceną końcową PES jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen z egzaminu testowego i ustnego. 

2. W przypadku uzyskania przez osobę zdającą ocen bardzo dobrych z egzaminu testowego i egzaminu ustnego, osoba ta otrzymuje jako ocenę końcową PES ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem, gdy za taką oceną opowie się Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający egzamin ustny tej osoby. Uzasadnienie wyróżnienia zamieszcza się w protokole indywidualnym PES. 
3. Jeżeli PES składał się tylko z egzaminu ustnego, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 28. 1. Lekarz, o którym mowa w art. 16r ust. 9 ustawy, w celu zwolnienia z całości PES, po uzyskaniu dopuszczenia do PES, o którym mowa w § 22 ust. 10, składa do dyrektora CEM wniosek. 

2. Do wniosku dołącza się dokumenty wskazane w przepisach w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z PES oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów. 
3. Dyrektor CEM weryfikuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, pod względem formalnym oraz rozstrzyga o tym, czy są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 16r ust. 9 ustawy, pozwalające na zwolnienie z całości PES. Przepis § 24 ust. 2 zdanie drugie i trzecie stosuje się. 
4. W przypadku stwierdzenia spełniania przesłanek określonych w art. 16r ust. 9 ustawy pozwalających na zwolnienie danego lekarza z całości PES dyrektor CEM wydaje dyplom, którego wzór stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia. Dyplom jest wydawany w terminie 30 dni od doręczenia do CEM dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2. W sytuacji wystąpienia braków formalnych termin do wydania dyplomu biegnie od dnia ich usunięcia przez zainteresowanego lekarza. 
5. Wniosek oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są przechowywane przez CEM. 
6. Postępowania w zakresie określonym w ust. 1-4 nie można wszcząć, a wszczęte należy umorzyć, gdy lekarz wcześniej złożył PES z wynikiem pozytywnym. 

§ 29. 1. Niezwłocznie po zakończeniu danej sesji egzaminacyjnej CEM przekazuje wyniki PES poszczególnych lekarzy przystępujących do PES w danej sesji egzaminacyjnej podmiotom, o których mowa w art. 16c ust. 8 ustawy, oraz dyrektorowi CMKP. 

2. Przekazanie wyników PES następuje w formie elektronicznej na arkuszu opracowanym przez CEM. 
3. Niezwłocznie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej CEM przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia listę lekarzy, którzy zakończyli szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury oraz złożyli PES z wynikiem pozytywnym, zawierającą imię i nazwisko, numer PESEL danego lekarza, a w przypadku braku numeru PESEL - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwa i numer dokumentu oraz kraj wydania, oraz datę złożenia egzaminu. 
4. Na pisemny wniosek lekarza CEM wystawia zaświadczenie o wyniku PES. Przepisy art. 217-219 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się. 
5. Podmioty, o których mowa w art. 16c ust. 8 ustawy, mogą się zwrócić do CEM o przekazanie wyników PES lekarzy biorących udział w prowadzonym przez te podmioty postępowaniu kwalifikacyjnym. W takim przypadku CEM przekazuje wyniki PES tych lekarzy zbiorczo w formie elektronicznej i papierowej. 

§ 30. Wzór dyplomu, o którym mowa w art. 16w ust. 5 ustawy, określa załącznik nr 17 do rozporządzenia. 

§ 31. Do postępowań oraz szkoleń specjalizacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 32. Minister Obrony Narodowej nie przeprowadza postępowania kwalifikacyjnego w terminie 1-31 marca 2013 r.  

§ 33. Rozporządzenie wchodzi w życie(4) z dniem następującym po dniu ogłoszenia.(5) 


Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. (poz. 26)
Załącznik nr 1

WYKAZ SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH*
1. Wykaz specjalizacji lekarskich: 
1) alergologia (0731); 
2) anestezjologia i intensywna terapia (0701); 
3) angiologia (0732); 
4) audiologia i foniatria (0733); 
5) balneologia i medycyna fizykalna (0734); 
6) chirurgia dziecięca (0702); 
7) chirurgia klatki piersiowej (0735); 
8) chirurgia naczyniowa (0736); 
9) chirurgia ogólna (0703); 
10) chirurgia onkologiczna (0737); 
11) chirurgia plastyczna (0738); 
12) chirurgia szczękowo-twarzowa (0704); 
13) choroby płuc (0739); 
14) choroby płuc dzieci (0792); 
15) choroby wewnętrzne (0705); 
16) choroby zakaźne (0706); 
17) dermatologia i wenerologia (0707); 
18) diabetologia (0740); 
19) diagnostyka laboratoryjna (0708); 
20) endokrynologia (0741); 
21) endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość (0799); 
22) endokrynologia i diabetologia dziecięca (0796); 
23) epidemiologia (0710); 
24) farmakologia kliniczna (0742); 
25) gastroenterologia (0743); 
26) gastroenterologia dziecięca (0797); 
27) genetyka kliniczna (0709); 
28) geriatria (0744); 
29) ginekologia onkologiczna (0787); 
30) hematologia (0745); 
31) hipertensjologia (0788); 
32) immunologia kliniczna (0746); 
33) intensywna terapia (0801); 
34) kardiochirurgia (0747); 
35) kardiologia (0748); 
36) kardiologia dziecięca (0762); 
37) medycyna lotnicza (0793); 
38) medycyna morska i tropikalna (0794); 
39) medycyna nuklearna (0749); 
40) medycyna paliatywna (0750); 
41) medycyna pracy (0711); 
42) medycyna ratunkowa (0712); 
43) medycyna rodzinna (0713); 
44) medycyna sądowa (0714); 
45) medycyna sportowa (0751); 
46) mikrobiologia lekarska (0716); 
47) nefrologia (0752); 
48) nefrologia dziecięca (0798); 
49) neonatologia (0753); 
50) neurochirurgia (0717); 
51) neurologia (0718); 
52) neurologia dziecięca (0763); 
53) neuropatologia (0789); 
54) okulistyka (0719); 
55) onkologia i hematologia dziecięca (0755); 
56) onkologia kliniczna (0754); 
57) ortopedia i traumatologia narządu ruchu (0720); 
58) otorynolaryngologia (0721); 
59) otorynolaryngologia dziecięca (0790); 
60) patomorfologia (0722); 
61) pediatria (0723); 
62) pediatria metaboliczna (0795); 
63) perinatologia (0800); 
64) położnictwo i ginekologia (0724); 
65) psychiatria (0725); 
66) psychiatria dzieci i młodzieży (0756); 
67) radiologia i diagnostyka obrazowa (0726); 
68) radioterapia onkologiczna (0727); 
69) rehabilitacja medyczna (0728); 
70) reumatologia (0757); 
71) seksuologia (0758); 
72) toksykologia kliniczna (0759); 
73) transfuzjologia kliniczna (0760); 
74) transplantologia kliniczna (0761); 
75) urologia (0729); 
76) urologia dziecięca (0791); 
77) zdrowie publiczne (0730). 
2. Wykaz specjalizacji lekarsko-dentystycznych: 
1) chirurgia stomatologiczna (0781); 
2) chirurgia szczękowo-twarzowa (0704); 
3) ortodoncja (0782); 
4) periodontologia (0783); 
5) protetyka stomatologiczna (0784); 
6) stomatologia dziecięca (0785); 
7) stomatologia zachowawcza z endodoncją (0786); 
8) epidemiologia (0710); 
9) zdrowie publiczne (0730). 
* Oznaczenie zawarte obok nazwy specjalności oznacza czterocyfrowy kod specjalności 
Załącznik nr 2

WYKAZ MODUŁÓW PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWYCH DLA DANEGO SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO
1) moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej; 
2) moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych; 
3) moduł podstawowy w zakresie otorynolaryngologii; 
4) moduł podstawowy w zakresie patomorfologii; 
5) moduł podstawowy w zakresie pediatrii. 
Załącznik nr 3

WYKAZ SPECJALIZACJI POSIADAJĄCYCH WSPÓLNY MODUŁ PODSTAWOWY
1. Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej: 
1) chirurgia dziecięca; 
2) chirurgia klatki piersiowej; 
3) chirurgia naczyniowa; 
4) chirurgia ogólna; 
5) chirurgia onkologiczna; 
6) chirurgia plastyczna. 
2. Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych: 
1) alergologia; 
2) angiologia; 
3) balneologia i medycyna fizykalna; 
4) choroby płuc; 
5) choroby wewnętrzne; 
6) diabetologia; 
7) endokrynologia; 
8) gastroenterologia; 
9) geriatria; 
10) hematologia; 
11) immunologia kliniczna; 
12) kardiologia; 
13) medycyna lotnicza; 
14) medycyna morska i tropikalna; 
15) medycyna paliatywna; 
16) medycyna pracy; 
17) nefrologia; 
18) onkologia kliniczna; 
19) reumatologia; 
20) toksykologia kliniczna; 
21) transfuzjologia kliniczna. 
3. Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie otorynolaryngologii: 
1) audiologia i foniatria; 
2) otorynolaryngologia; 
3) otorynolaryngologia dziecięca. 
4. Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie patomorfologii: 
1) neuropatologia; 
2) patomorfologia. 
5. Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie pediatrii: 
1) choroby płuc dzieci; 
2) endokrynologia i diabetologia dziecięca; 
3) gastroenterologia dziecięca; 
4) kardiologia dziecięca; 
5) nefrologia dziecięca; 
6) neonatologia; 
7) onkologia i hematologia dziecięca; 
8) pediatria; 
9) pediatria metaboliczna. 
Załącznik nr 4

WYKAZ MODUŁÓW JEDNOLITYCH WŁAŚCIWYCH DLA DANEGO SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO
1. Dla specjalizacji lekarskich: 
1) anestezjologia i intensywna terapia; 
2) chirurgia szczękowo-twarzowa; 
3) choroby zakaźne; 
4) dermatologia i wenerologia; 
5) diagnostyka laboratoryjna; 
6) epidemiologia; 
7) farmakologia kliniczna; 
8) genetyka kliniczna; 
9) kardiochirurgia; 
10) medycyna nuklearna; 
11) medycyna ratunkowa; 
12) medycyna rodzinna; 
13) medycyna sądowa; 
14) medycyna sportowa; 
15) mikrobiologia lekarska; 
16) neurochirurgia; 
17) neurologia; 
18) neurologia dziecięca; 
19) okulistyka; 
20) ortopedia i traumatologia narządu ruchu; 
21) położnictwo i ginekologia; 
22) psychiatria; 
23) psychiatria dzieci i młodzieży; 
24) radiologia i diagnostyka obrazowa; 
25) radioterapia onkologiczna; 
26) rehabilitacja medyczna; 
27) urologia; 
28) zdrowie publiczne. 
2. Dla specjalizacji lekarsko-dentystycznych: 
1) chirurgia stomatologiczna; 
2) chirurgia szczękowo-twarzowa; 
3) ortodoncja; 
4) periodontologia; 
5) protetyka stomatologiczna; 
6) stomatologia dziecięca; 
7) stomatologia zachowawcza z endodoncją; 
8) epidemiologia; 
9) zdrowie publiczne. 
Załącznik nr 5

WYKAZ SPECJALIZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW LUB SPECJALIZACJI WYMAGANYCH DO ICH ZREALIZOWANIA ORAZ MINIMALNY CZAS ICH TRWANIA
I. Wykaz specjalizacji lekarskich 
Lp. Specjalizacja Moduł jednolity i minimalny czas jego trwania Moduł podstawowy i czas jego trwania lub wymagana specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty Moduł specjalistyczny i minimalny czas jego trwania Łączny minimalny czas trwania szkolenia specjalizacyjnego
1 2 3 4 5 6
1. Alergologia - Choroby wewnętrzne - 3 lata Alergologia - 2 lata 5 lat
2. Anestezjologia i intensywna terapia Anestezjologia i intensywna terapia - 6 lat - - 6 lat
3. Angiologia - Choroby wewnętrzne - 3 lata Angiologia - 2 lata 5 lat
4. Audiologia i foniatria - Otorynolaryngologia - 2 lata Audiologia i foniatria - 3 lata 5 lat
5. Balneologia i medycyna fizykalna - Choroby wewnętrzne - 3 lata Balneologia i medycyna fizykalna - 2 lata 5 lat
6. Chirurgia dziecięca - Chirurgia ogólna - 2 lata Chirurgia dziecięca - 4 lata 6 lat
7. Chirurgia klatki piersiowej - Chirurgia ogólna - 2 lata Chirurgia klatki piersiowej - 4 lata 6 lat
8. Chirurgia naczyniowa - Chirurgia ogólna - 2 lata Chirurgia naczyniowa - 4 lata 6 lat
9. Chirurgia ogólna - Chirurgia ogólna - 2 lata Chirurgia ogólna - 4 lata 6 lat
10. Chirurgia onkologiczna - Chirurgia ogólna - 2 lata Chirurgia onkologiczna - 4 lata 6 lat
11. Chirurgia plastyczna - Chirurgia ogólna - 2 lata Chirurgia plastyczna - 4 lata 6 lat
12. Chirurgia szczękowo-twarzowa Chirurgia szczękowo-twarzowa - 6 lat - - 6 lat
13. Choroby płuc - Choroby wewnętrzne - 3 lata Choroby płuc - 2 lata 5 lat
14. Choroby płuc dzieci - Pediatria - 3 lata Choroby płuc dzieci - 2 lata 5 lat
15. Choroby wewnętrzne - Choroby wewnętrzne - 3 lata Choroby wewnętrzne - 2 lata 5 lat
16. Choroby zakaźne Choroby zakaźne - 5 lat - - 5 lat
17. Dermatologia i wenerologia Dermatologia i wenerologia - 5 lat - - 5 lat
18. Diabetologia - Choroby wewnętrzne - 3 lata Diabetologia - 2 lata 5 lat
19. Diagnostyka laboratoryjna Diagnostyka laboratoryjna - 5 lat - - 5 lat
20. Endokrynologia - Choroby wewnętrzne - 3 lata Endokrynologia - 2 lata 5 lat
21. Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość - Specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii - 5 lat Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość - 2 lata 7 lat
22. Endokrynologia i diabetologia dziecięca - Pediatria - 3 lata Endokrynologia i diabetologia dziecięca - 2 lata 5 lat
23. Epidemiologia Epidemiologia - 4 lata - - 4 lata
24. Farmakologia kliniczna Farmakologia kliniczna - 4 lata - - 4 lata
25. Gastroenterologia - Choroby wewnętrzne - 3 lata Gastroenterologia - 3 lata 6 lat
26. Gastroenterologia dziecięca - Pediatria - 3 lata Gastroenterologia dziecięca - 3 lata 6 lat
27. Genetyka kliniczna Genetyka kliniczna - 4 lata - - 4 lata
28. Geriatria - Choroby wewnętrzne - 3 lata Geriatria - 2 lata 5 lat
29. Ginekologia onkologiczna - Specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii - 5 lat Ginekologia onkologiczna - 2 lata 7 lat
30. Hematologia - Choroby wewnętrzne - 3 lata Hematologia - 3 lata 6 lat
31. Hipertensjologia - Specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej lub pediatrii - 5 lat Hipertensjologia - 2 lata 7 lat
32. Immunologia kliniczna - Choroby wewnętrzne - 3 lata Immunologia kliniczna - 2 lata 5 lat
33. Intensywna terapia - Specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej, neonatologii, neurochirurgii, neurologii, neurologii dziecięcej, pediatrii lub toksykologii klinicznej - 5-6 lat Intensywna terapia - 2 lata 7-8 lat
34. Kardiochirurgia Kardiochirurgia - 6 lat - - 6 lat
35. Kardiologia - Choroby wewnętrzne - 3 lata Kardiologia - 3 lata 6 lat
36. Kardiologia dziecięca - Pediatria - 3 lata Kardiologia dziecięca - 2 lata 5 lat
37. Medycyna lotnicza - Choroby wewnętrzne - 3 lata Medycyna lotnicza - 2 lata 5 lat
38. Medycyna morska i tropikalna - Choroby wewnętrzne - 3 lata Medycyna morska i tropikalna - 2 lata 5 lat
39. Medycyna nuklearna Medycyna nuklearna - 5 lat - - 5 lat
40. Medycyna paliatywna - Choroby wewnętrzne - 3 lata Medycyna paliatywna - 2 lata 5 lat
41. Medycyna pracy - Choroby wewnętrzne - 3 lata Medycyna pracy - 2 lata 5 lat
42. Medycyna ratunkowa Medycyna ratunkowa - 5 lat - - 5 lat
43. Medycyna rodzinna Medycyna rodzinna - 4 lata - - 4 lata
44. Medycyna sądowa Medycyna sądowa - 5 lat - - 5 lat
45. Medycyna sportowa Medycyna sportowa - 5 lat - - 5 lat
46. Mikrobiologia lekarska Mikrobiologia lekarska - 4 lata - - 4 lata
47. Nefrologia - Choroby wewnętrzne - 3 lata Nefrologia - 2 lata 5 lat
48. Nefrologia dziecięca - Pediatria - 3 lata Nefrologia dziecięca - 2 lata 5 lat
49. Neonatologia - Pediatria - 3 lata Neonatologia - 2 lata 5 lat
50. Neurochirurgia Neurochirurgia - 6 lat - - 6 lat
51. Neurologia Neurologia - 5 lat - - 5 lat
52. Neurologia dziecięca Neurologia dziecięca - 5 lat - - 5 lat
53. Neuropatologia - Patomorfologia - 3 lata Neuropatologia - 2 lata 5 lat
54. Okulistyka Okulistyka - 5 lat - - 5 lat
55. Onkologia i hematologia dziecięca - Pediatria - 3 lata Onkologia i hematologia dziecięca - 3 lata 6 lat
56. Onkologia kliniczna - Choroby wewnętrzne - 3 lata Onkologia kliniczna - 3 lata 6 lat
57. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - 6 lat - - 6 lat
58. Otorynolaryngologia - Otorynolaryngologia - 2 lata Otorynolaryngologia - 4 lata 6 lat
59. Otorynolaryngologia dziecięca - Otorynolaryngologia - 2 lata Otorynolaryngologia dziecięca - 4 lata 6 lat
60. Patomorfologia - Patomorfologia - 3 lata Patomorfologia - 2 lata 5 lat
61. Pediatria - Pediatria - 3 lata Pediatria - 2 lata 5 lat
62. Pediatria metaboliczna - Pediatria - 3 lata Pediatria metaboliczna - 2 lata 5 lat
63. Perinatologia - Specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii - 5 lat Perinatologia - 2 lata 7 lat
64. Położnictwo i ginekologia Położnictwo i ginekologia - 5 lat - - 5 lat
65. Psychiatria Psychiatria - 5 lat - - 5 lat
66. Psychiatria dzieci i młodzieży Psychiatria dzieci i młodzieży - 5 lat - - 5 lat
67. Radiologia i diagnostyka obrazowa Radiologia i diagnostyka obrazowa - 5 lat - - 5 lat
68. Radioterapia onkologiczna Radioterapia onkologiczna - 5 lat - - 5 lat
69. Rehabilitacja medyczna Rehabilitacja medyczna - 5 lat - - 5 lat
70. Reumatologia - Choroby wewnętrzne - 3 lata Reumatologia - 2 lata 5 lat
71. Seksuologia - Specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych neurologii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży - 5 lat Seksuologia - 2 lata 7 lat
72. Toksykologia kliniczna - Choroby wewnętrzne - 3 lata Toksykologia kliniczna - 2 lata 5 lat
73. Transfuzjologia kliniczna - Choroby wewnętrzne - 3 lata Transfuzjologia kliniczna - 2 lata 5 lat
74. Transplantologia kliniczna - Specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hematologii, kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, pediatrii, urologii, urologii dziecięcej - 5-8 lat Transplantologia kliniczna - 2 lata 7-10 lat
75. Urologia Urologia - 6 lat - - 6 lat
76. Urologia dziecięca - Specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub urologii - 6 lat Urologia dziecięca -2 lata 8 lat
77. Zdrowie publiczne Zdrowie publiczne - 4 lata - - 4 lata
II. Wykaz specjalizacji lekarsko-dentystycznych
1. Chirurgia stomatologiczna Chirurgia stomatologiczna - 4 lata - - 4 lata
2. Chirurgia szczękowo-twarzowa Chirurgia szczękowo-twarzowa - 6 lat - - 6 lat
3. Ortodoncja Ortodoncja - 3 lata - - 3 lata
4. Periodontologia Periodontologia - 3 lata - - 3 lata
5. Protetyka stomatologiczna Protetyka stomatologiczna - 3 lata - - 3 lata
6. Stomatologia dziecięca Stomatologia dziecięca - 3 lata - - 3 lata
7. Stomatologia zachowawcza z endodoncją Stomatologia zachowawcza z endodoncją - 3 lata - - 3 lata
8. Epidemiologia Epidemiologia - 4 lata - - 4 lata
9. Zdrowie publiczne Zdrowie publiczne - 4 lata - - 4 lata

Załącznik nr 6

WYKAZ SPECJALIZACJI, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY W DANEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU SPECJALIZACJI WŁAŚCIWEGO DLA LEKARZA POSIADAJĄCEGO ODPOWIEDNIĄ SPECJALIZACJĘ I LUB II STOPNIA LUB TYTUŁ SPECJALISTY W ODPOWIEDNIEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY ALBO ZREALIZOWANY I ZALICZONY ODPOWIEDNI MODUŁ PODSTAWOWY
I. Wykaz specjalizacji lekarskich 
Lp. Specjalizacje, w których lekarz może uzyskać tytuł specjalisty Specjalizacje, w których lekarz posiada specjalizację I stopnia Specjalizacje, w których lekarz posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny Moduł podstawowy, który lekarz zrealizował i zaliczył
1 2 3 4 5
1. Alergologia Choroby wewnętrzne
Pediatria
Choroby płuc
Choroby wewnętrzne
Dermatologia i wenerologia
Otolaryngologia
Otorynolaryngologia
Pediatria
Otorynolaryngologia
Pediatria
2. Anestezjologia i intensywna terapia Anestezjologia i intensywna terapia - -
3. Angiologia - Chirurgia naczyniowa
Choroby wewnętrzne
-
4. Audiologia i foniatria Laryngologia
Otolaryngologia
Audiologia
Foniatria
Laryngologia
Otolaryngologia
Otolaryngologia dziecięca
Otorynolaryngologia
Otorynolaryngologia dziecięca
-
5. Balneologia i medycyna fizykalna Choroby wewnętrzne
Medycyna ogólna
Pediatria
Alergologia
Anestezjologia i intensywna terapia
Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Choroby płuc
Choroby płuc dzieci
Choroby wewnętrzne
Dermatologia i wenerologia
Kardiochirurgia
Medycyna ogólna
Medycyna pracy
Medycyna ratunkowa
Medycyna rodzinna
Neurologia
Neurologia dziecięca
Neurochirurgia
Okulistyka
Ortopedia i traumatologia
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Otolaryngologia
Otolaryngologia dziecięca
Otorynolaryngologia
Otorynolaryngologia dziecięca
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Rehabilitacja medyczna
Reumatologia
Reumatologia dziecięca
Urologia
Urologia dziecięca
Chirurgia ogólna
Otorynolaryngologia
Pediatria
6. Chirurgia dziecięca Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Chirurgia ogólna -
7. Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
-
8. Chirurgia naczyniowa Chirurgia ogólna Chirurgia ogólna -
9. Chirurgia ogólna Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecięca
Chirurgia onkologiczna
-
10. Chirurgia onkologiczna Chirurgia ogólna Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
-
11. Chirurgia plastyczna Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
-
12. Chirurgia szczękowo-twarzowa Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Otolaryngologia
Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Otolaryngologia
Otorynolaryngologia
Chirurgia ogólna
Otorynolaryngologia
13. Choroby płuc Choroby płuc
Choroby wewnętrzne
Choroby wewnętrzne -
14. Choroby płuc dzieci Choroby płuc
Pediatria
Choroby płuc
Pediatria
-
15. Choroby wewnętrzne Choroby płuc
Choroby wewnętrzne
Transfuzjologia
Choroby płuc
Transfuzjologia kliniczna
-
16. Choroby zakaźne Choroby płuc
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Medycyna ogólna
Pediatria
Choroby płuc
Choroby wewnętrzne
Medycyna ogólna
Pediatria
Choroby wewnętrzne
Pediatria
17. Dermatologia i wenerologia Dermatologia i wenerologia - -
18. Diabetologia Choroby wewnętrzne
Pediatria
Choroby wewnętrzne
Pediatria
Pediatria
19. Diagnostyka laboratoryjna Analityka kliniczna
Diagnostyka laboratoryjna
Farmakologia
Toksykologia
Farmakologia
Farmakologia kliniczna
Toksykologia
Toksykologia kliniczna
-
20. Endokrynologia Choroby wewnętrzne Chirurgia ogólna
Choroby wewnętrzne
Położnictwo i ginekologia
-
21. Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość - Położnictwo i ginekologia -
22. Endokrynologia i diabetologia dziecięca Pediatria Pediatria -
23. Epidemiologia Wszystkie specjalizacje lekarskie Wszystkie specjalizacje lekarskie Chirurgia ogólna
Choroby wewnętrzne
Otorynolaryngologia
Pediatria
24. Farmakologia kliniczna - Anestezjologia i intensywna terapia
Chemioterapia nowotworów
Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Choroby wewnętrzne
Choroby płuc
Choroby płuc dzieci
Choroby zakaźne
Farmakologia
Neurologia
Neurologia dziecięca
Onkologia kliniczna
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Psychiatria
Psychiatria dzieci i młodzieży
-
25. Gastroenterologia Choroby wewnętrzne Chirurgia ogólna
Choroby wewnętrzne
-
26. Gastroenterologia dziecięca Pediatria Pediatria -
27. Genetyka kliniczna Choroby wewnętrzne
Neurologia
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Choroby wewnętrzne
Neurologia
Neurologia dziecięca
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Choroby wewnętrzne
Pediatria
28. Geriatria Choroby wewnętrzne Choroby wewnętrzne
Medycyna ogólna
Medycyna rodzinna
Neurologia
-
29. Ginekologia onkologiczna - Położnictwo i ginekologia -
30. Hematologia - Choroby wewnętrzne -
31. Hipertensjologia - Choroby wewnętrzne
Kardiologia
Kardiologia dziecięca
Nefrologia
Nefrologia dziecięca
Pediatria
-
32. Immunologia kliniczna - Choroby płuc
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Dermatologia i wenerologia
Onkologia kliniczna
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Pediatria
33. Intensywna terapia - Chirurgia dziecięca
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia naczyniowa
Chirurgia ogólna
Chirurgia onkologiczna
Choroby płuc
Choroby płuc dzieci
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Kardiologia
Kardiologia dziecięca
Nefrologia
Nefrologia dziecięca
Neonatologia
Neurochirurgia
Neurologia
Neurologia dziecięca
Pediatria
Toksykologia kliniczna
-
34. Kardiochirurgia Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Chirurgia ogólna
35. Kardiologia Choroby wewnętrzne Choroby wewnętrzne -
36. Kardiologia dziecięca Pediatria Pediatria -
37. Medycyna lotnicza Choroby wewnętrzne
Medycyna lotnicza
Medycyna pracy
Choroby wewnętrzne
Medycyna pracy
Medycyna transportu
-
38. Medycyna morska i tropikalna Choroby wewnętrzne
Medycyna morska i tropikalna
Medycyna pracy
Choroby wewnętrzne
Medycyna pracy
Medycyna transportu
-
39. Medycyna nuklearna Choroby wewnętrzne
Medycyna nuklearna
Pediatria
Choroby wewnętrzne
Pediatria
Choroby wewnętrzne
Pediatria
40. Medycyna paliatywna Choroby wewnętrzne
Pediatria
Anestezjologia i intensywna terapia
Audiologia
Audiologia i foniatria
Balneoklimatologia i medycyna fizykalna
Balneologia i medycyna fizykalna
Chemioterapia nowotworów
Chirurgia dziecięca
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia ogólna
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia plastyczna
Chirurgia szczękowa
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Choroby płuc
Choroby płuc dzieci
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Dermatologia i wenerologia
Farmakologia kliniczna
Foniatria
Geriatria
Kardiochirurgia
Kardiologia
Kardiologia dziecięca
Medycyna lotnicza
Medycyna morska i tropikalna
Medycyna nuklearna
Medycyna ogólna
Medycyna pracy
Medycyna ratunkowa
Medycyna rodzinna
Medycyna sportowa
Medycyna transportu
Neonatologia
Neurochirurgia
Neurochirurgia i neurotraumatologia
Neurologia
Neurologia dziecięca
Okulistyka
Onkologia kliniczna
Ortopedia i traumatologia
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Otolaryngologia
Otolaryngologia dziecięca
Otorynolaryngologia
Otorynolaryngologia dziecięca
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Psychiatria
Psychiatria dzieci i młodzieży
Radioterapia onkologiczna
Rehabilitacja medyczna
Reumatologia
Reumatologia dziecięca
Seksuologia
Transfuzjologia kliniczna
Urologia
Urologia dziecięca
Pediatria
41. Medycyna pracy Choroby wewnętrzne
Medycyna lotnicza
Medycyna morska i tropikalna
Medycyna ogólna
Medycyna pracy
Choroby wewnętrzne
Medycyna lotnicza
Medycyna morska i tropikalna
Medycyna ogólna
Medycyna rodzinna
Medycyna sportowa
Medycyna transportu
-
42. Medycyna ratunkowa Anestezjologia i intensywna terapia
Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Choroby wewnętrzne
Ortopedia i traumatologia
Pediatria
Anestezjologia i intensywna terapia
Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Choroby wewnętrzne
Ortopedia i traumatologia
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pediatria
Chirurgia ogólna
Choroby wewnętrzne
Pediatria
43. Medycyna rodzinna Chirurgia ogólna
Choroby wewnętrzne
Medycyna ogólna
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Chirurgia ogólna
Choroby wewnętrzne
Medycyna ogólna
Medycyna pracy
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Chirurgia ogólna
Choroby wewnętrzne
Pediatria
44. Medycyna sądowa Medycyna sądowa
Patomorfologia
Patomorfologia Patomorfologia
45. Medycyna sportowa Choroby wewnętrzne
Pediatria
Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Choroby wewnętrzne
Medycyna ogólna
Medycyna rodzinna
Ortopedia i traumatologia
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pediatria
Rehabilitacja medyczna
Chirurgia ogólna
Pediatria
46. Mikrobiologia lekarska Mikrobiologia - -
47. Nefrologia Choroby wewnętrzne Choroby wewnętrzne -
48. Nefrologia dziecięca Pediatria Pediatria -
49. Neonatologia Pediatria Pediatria -
50. Neurochirurgia Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Neurochirurgia
Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Chirurgia ogólna
51. Neurologia Neurologia - -
52. Neurologia dziecięca Pediatria Pediatria
Psychiatria dzieci i młodzieży
Neurologia
Pediatria
53. Neuropatologia Neurologia
Patomorfologia
Neurologia
Patomorfologia
-
54. Okulistyka Okulistyka - -
55. Onkologia i hematologia dziecięca Pediatria Pediatria -
56. Onkologia kliniczna Choroby płuc
Choroby wewnętrzne
Medycyna ogólna
Pediatria
Radioterapia onkologiczna
Chemioterapia nowotworów
Choroby płuc
Choroby wewnętrzne
Medycyna ogólna
Pediatria
Radioterapia onkologiczna
Pediatria
57. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Ortopedia i traumatologia
Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Chirurgia ogólna
58. Otorynolaryngologia Laryngologia
Otolaryngologia
- -
59. Otorynolaryngologia dziecięca Laryngologia
Otolaryngologia
Otolaryngologia
Otorynolaryngologia
-
60. Patomorfologia Patomorfologia
Medycyna sądowa
Medycyna sądowa
Neuropatologia
-
61. Pediatria Pediatria Neonatologia
Neurologia dziecięca
-
62. Pediatria metaboliczna Pediatria Pediatria -
63. Perinatologia - Położnictwo i ginekologia -
64. Położnictwo i ginekologia Położnictwo i ginekologia - -
65. Psychiatria Psychiatria
Psychiatria dzieci i młodzieży
Psychiatria dzieci i młodzieży -
66. Psychiatria dzieci i młodzieży Psychiatria
Psychiatria dzieci i młodzieży
Psychiatria
Neurologia dziecięca
-
67. Radiologia i diagnostyka obrazowa Radiodiagnostyka - -
68. Radioterapia onkologiczna Radioterapia onkologiczna - -
69. Rehabilitacja medyczna Choroby wewnętrzne
Medycyna pracy
Neurologia
Ortopedia i traumatologia
Pediatria
Rehabilitacja ogólna
Rehabilitacja medyczna
Choroby wewnętrzne
Chirurgia dziecięca
Medycyna pracy
Medycyna sportowa
Neurologia
Ortopedia i traumatologia
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pediatria
-
70. Reumatologia Choroby wewnętrzne
Pediatria
Choroby wewnętrzne
Pediatria
Pediatria
71. Seksuologia - Choroby wewnętrzne
Neurologia
Położnictwo i ginekologia
Psychiatria
Psychiatria dzieci i młodzieży
-
72. Toksykologia kliniczna Choroby wewnętrzne
Pediatria
Anestezjologia i intensywna terapia
Choroby wewnętrzne
Medycyna pracy
Pediatria
Toksykologia
Pediatria
73. Transfuzjologia kliniczna Anestezjologia i intensywna terapia
Analityka kliniczna
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecięca
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Diagnostyka laboratoryjna
Dermatologia i wenerologia
Medycyna pracy
Mikrobiologia
Neurochirurgia
Neurologia
Okulistyka
Ortopedia i traumatologia
Otolaryngologia
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Radioterapia onkologiczna
Transfuzjologia
Anestezjologia i intensywna terapia
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecięca
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia plastyczna
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Diagnostyka laboratoryjna
Dermatologia i wenerologia
Kardiochirurgia
Kardiologia
Medycyna pracy
Medycyna ratunkowa
Medycyna rodzinna
Mikrobiologia
Mikrobiologia lekarska
Neurochirurgia
Neurochirurgia i neurotraumatologia
Neurologia
Okulistyka
Onkologia kliniczna
Ortopedia i traumatologia
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Otolaryngologia
Otolaryngologia dziecięca
Otorynolaryngologia
Otorynolaryngologia dziecięca
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Radioterapia onkologiczna
Urologia
Chirurgia ogólna
Otorynolaryngologia
Pediatria
74. Transplantologia kliniczna - Anestezjologia i intensywna terapia
Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Chirurgia klatki piersiowej
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Hematologia
Kardiochirurgia
Kardiologia
Kardiologia dziecięca
Nefrologia
Nefrologia dziecięca
Onkologia i hematologia dziecięca
Pediatria
Urologia
Urologia dziecięca
-
75. Urologia Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Chirurgia ogólna
76. Urologia dziecięca - Chirurgia dziecięca
Urologia
-
77. Zdrowie publiczne Wszystkie specjalizacje lekarskie Wszystkie specjalizacje lekarskie Chirurgia ogólna
Choroby wewnętrzne
Otorynolaryngologia
Pediatria
II. Wykaz specjalizacji lekarsko-dentystycznych
1. Chirurgia stomatologiczna Chirurgia stomatologiczna Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne -
2. Chirurgia szczękowo-twarzowa Chirurgia stomatologiczna Chirurgia stomatologiczna -
3. Ortodoncja Stomatologia ogólna Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne -
4. Periodontologia Chirurgia stomatologiczna
Stomatologia ogólna
Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne -
5. Protetyka stomatologiczna Stomatologia ogólna Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne -
6. Stomatologia dziecięca Stomatologia dziecięca
Stomatologia ogólna
Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne -
7. Stomatologia zachowawcza z endodoncją Stomatologia ogólna Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne -
8. Epidemiologia Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne -
9. Zdrowie publiczne Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne -

Załącznik nr 7

WZÓR
Załącznik nr 8

WZÓR
Załącznik nr 9

WZÓR
Załącznik nr 10

WZÓR
Załącznik nr 11

WZÓR
Załącznik nr 12

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
§ 1. 
1. Lekarz składa odpowiednio wniosek o odbywanie albo rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego po załogowaniu się do systemu. Po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu wniosku, składa jego wersję papierową, wraz z wymaganymi załącznikami, do organu, o którym mowa w 16c ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.). 
2. Organ, o którym mowa w 16c ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, potwierdza elektronicznie zapisanie danych zgłoszonych we wniosku. 
§ 2. 
1. Do wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego należy dołączyć: 
1) w przypadku rezydentury: 
a) oświadczenie dotyczące posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty, zawierające ponadto: 
- informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań, 
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 
- informację o miejscu i dacie złożenia oświadczenia, 
b) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”
c) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK), 
d) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) w przypadku innego trybu niż rezydentura: 
a) oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego, zawierające ponadto: 
- informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań, 
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
- informację o miejscu i dacie złożenia oświadczenia, 
b) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”
c) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia LEP/LDEP albo LEK/LDEK albo zaświadczenie o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I lub II stopnia lub zaświadczenie o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych, 
d) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
e) zgodę pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednym z następujących trybów: 
- na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego, 
- w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, 
- na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestnictwa w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy, 
f) zgodę kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a jeżeli pozostaje w stosunku pracy - również zgodę pracodawcy, 
g) zaświadczenie pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę; 
3) oświadczenie, w którym lekarz wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach; 
4) w przypadku ubiegania się o uzyskanie w trybie pozarezydenckim dodatkowych punktów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, należy dołączyć: 
a) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych, 
b) potwierdzenie do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września) udziału w publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych (potwierdzenie udziału w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych), 
c) zaświadczenie pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 30 września - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października), zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, 
d) zaświadczenie pracodawcy informujące o zajmowanym stanowisku - w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych; 
5) w przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej należy dołączyć zgodę przełożonych służbowych wraz z opinią szefa jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej; 
6) w przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudnionego na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, należy dołączyć odpowiednio zgodę przełożonego albo pracodawcy. 
2. Wnioskodawca przedstawia do wglądu oryginały dokumentów. 
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku lekarz jest wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania. 
§ 3. 
1. Przy sporządzaniu listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda uwzględnia złożone przez lekarza wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz oświadczenie, w którym lekarz wskazuje, w którym trybie będzie odbywał szkolenie specjalizacyjne w przypadku zakwalifikowania się na szkolenie w dwóch trybach, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia. 
2. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym w określonej dziedzinie medycyny w określonym trybie odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie zostały przyznane miejsca szkoleniowe, wnioski złożone na te miejsca pozostawia się bez rozpatrzenia. 
§ 4. 
Punkty za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES przyznaje się następująco: 
za średnią ocen 3,00 - 116,0 punktów, za średnią ocen 4,00 - 156,0 punktów,
za średnią ocen 3,01 - 116,4 punktów, za średnią ocen 4,01 - 156,4 punktów,
za średnią ocen 3,02 - 116,8 punktów, za średnią ocen 4,02 - 156,8 punktów,
za średnią ocen 3,03 - 117,2 punktów, za średnią ocen 4,03 - 157,2 punktów,
za średnią ocen 3,04 - 117,6 punktów, za średnią ocen 4,04 - 157,6 punktów,
za średnią ocen 3,05 - 118,0 punktów, za średnią ocen 4,05 - 158,0 punktów,
za średnią ocen 3,06 - 118,4 punktów, za średnią ocen 4,06 - 158,4 punktów,
za średnią ocen 3,07 - 118,8 punktów, za średnią ocen 4,07 - 158,8 punktów,
za średnią ocen 3,08 - 119,2 punktów, za średnią ocen 4,08 - 159,2 punktów,
za średnią ocen 3,09 - 119,6 punktów, za średnią ocen 4,09 - 159,6 punktów,
   
za średnią ocen 3,10 - 120,0 punktów, za średnią ocen 4,10 - 160,0 punktów,
za średnią ocen 3,11 - 120,4 punktów, za średnią ocen 4,11 - 160,4 punktów,
za średnią ocen 3,12 - 120,8 punktów, za średnią ocen 4,12 - 160,8 punktów,
za średnią ocen 3,13 - 121,2 punktów, za średnią ocen 4,13 - 161,2 punktów,
za średnią ocen 3,14 - 121,6 punktów, za średnią ocen 4,14 - 161,6 punktów,
za średnią ocen 3,15 - 122,0 punktów, za średnią ocen 4,15 - 162,0 punktów,
za średnią ocen 3,16 - 122,4 punktów, za średnią ocen 4,16 - 162,4 punktów,
za średnią ocen 3,17 - 122,8 punktów, za średnią ocen 4,17 - 162,8 punktów,
za średnią ocen 3,18 - 123,2 punktów, za średnią ocen 4,18 - 163,2 punktów,
za średnią ocen 3,19 - 123,6 punktów, za średnią ocen 4,19 - 163,6 punktów,
   
za średnią ocen 3,20 - 124,0 punktów, za średnią ocen 4,20 - 164,0 punktów,
za średnią ocen 3,21 - 124,4 punktów, za średnią ocen 4,21 - 164,4 punktów,
za średnią ocen 3,22 - 124,8 punktów, za średnią ocen 4,22 - 164,8 punktów,
za średnią ocen 3,23 - 125,2 punktów, za średnią ocen 4,23 - 165,2 punktów,
za średnią ocen 3,24 - 125,6 punktów, za średnią ocen 4,24 - 165,6 punktów,
za średnią ocen 3,25 - 126,0 punktów, za średnią ocen 4,25 - 166,0 punktów,
za średnią ocen 3,26 - 126,4 punktów, za średnią ocen 4,26 - 166,4 punktów,
za średnią ocen 3,27 - 126,8 punktów, za średnią ocen 4,27 - 166,8 punktów,
za średnią ocen 3,28 - 127,2 punktów, za średnią ocen 4,28 - 167,2 punktów,
za średnią ocen 3,29 - 127,6 punktów, za średnią ocen 4,29 - 167,6 punktów,
   
za średnią ocen 3,30 - 128,0 punktów, za średnią ocen 4,30 - 168,0 punktów,
za średnią ocen 3,31 - 128,4 punktów, za średnią ocen 4,31 - 168,4 punktów,
za średnią ocen 3,32 - 128,8 punktów, za średnią ocen 4,32 - 168,8 punktów,
za średnią ocen 3,33 - 129,2 punktów, za średnią ocen 4,33 - 169,2 punktów,
za średnią ocen 3,34 - 129,6 punktów, za średnią ocen 4,34 - 169,6 punktów,
za średnią ocen 3,35 - 130,0 punktów, za średnią ocen 4,35 - 170,0 punktów,
za średnią ocen 3,36 - 130,4 punktów, za średnią ocen 4,36 - 170,4 punktów,
za średnią ocen 3,37 - 130,8 punktów, za średnią ocen 4,37 - 170,8 punktów,
za średnią ocen 3,38 - 131,2 punktów, za średnią ocen 4,38 - 171,2 punktów,
za średnią ocen 3,39 - 131,6 punktów, za średnią ocen 4,39 - 171,6 punktów,
   
za średnią ocen 3,40 - 132,0 punktów, za średnią ocen 4,40 - 172,0 punktów,
za średnią ocen 3,41 - 132,4 punktów, za średnią ocen 4,41 - 172,4 punktów,
za średnią ocen 3,42 - 132,8 punktów, za średnią ocen 4,42 - 172,8 punktów,
za średnią ocen 3,43 - 133,2 punktów, za średnią ocen 4,43 - 173,2 punktów,
za średnią ocen 3,44 - 133,6 punktów, za średnią ocen 4,44 - 173,6 punktów,
za średnią ocen 3,45 - 134,0 punktów, za średnią ocen 4,45 - 174,0 punktów,
za średnią ocen 3,46 - 134,4 punktów, za średnią ocen 4,46 - 174,4 punktów,
za średnią ocen 3,47 - 134,8 punktów, za średnią ocen 4,47 - 174,8 punktów,
za średnią ocen 3,48 - 135,2 punktów, za średnią ocen 4,48 - 175,2 punktów,
za średnią ocen 3,49 - 135,6 punktów, za średnią ocen 4,49 - 175,6 punktów,
   
za średnią ocen 3,50 - 136,0 punktów, za średnią ocen 4,50 - 176,0 punktów,
za średnią ocen 3,51 - 136,4 punktów, za średnią ocen 4,51 - 176,4 punktów,
za średnią ocen 3,52 - 136,8 punktów, za średnią ocen 4,52 - 176,8 punktów,
za średnią ocen 3,53 - 137,2 punktów, za średnią ocen 4,53 - 177,2 punktów,
za średnią ocen 3,54 - 137,6 punktów, za średnią ocen 4,54 - 177,6 punktów,
za średnią ocen 3,55 - 138,0 punktów, za średnią ocen 4,55 - 178,0 punktów,
za średnią ocen 3,56 - 138,4 punktów, za średnią ocen 4,56 - 178,4 punktów,
za średnią ocen 3,57 - 138,8 punktów, za średnią ocen 4,57 - 178,8 punktów,
za średnią ocen 3,58 - 139,2 punktów, za średnią ocen 4,58 - 179,2 punktów,
za średnią ocen 3,59 - 139,6 punktów, za średnią ocen 4,59 - 179,6 punktów,
   
za średnią ocen 3,60 - 140,0 punktów, za średnią ocen 4,60 - 180,0 punktów,
za średnią ocen 3,61 - 140,4 punktów, za średnią ocen 4,61 - 180,4 punktów,
za średnią ocen 3,62 - 140,8 punktów, za średnią ocen 4,62 - 180,8 punktów,
za średnią ocen 3,63 - 141,2 punktów, za średnią ocen 4,63 - 181,2 punktów,
za średnią ocen 3,64 - 141,6 punktów, za średnią ocen 4,64 - 181,6 punktów,
za średnią ocen 3,65 - 142,0 punktów, za średnią ocen 4,65 - 182,0 punktów,
za średnią ocen 3,66 - 142,4 punktów, za średnią ocen 4,66 - 182,4 punktów,
za średnią ocen 3,67 - 142,8 punktów, za średnią ocen 4,67 - 182,8 punktów,
za średnią ocen 3,68 - 143,2 punktów, za średnią ocen 4,68 - 183,2 punktów,
za średnią ocen 3,69 - 143,6 punktów, za średnią ocen 4,69 - 183,6 punktów,
   
za średnią ocen 3,70 - 144,0 punktów, za średnią ocen 4,70 - 184,0 punktów,
za średnią ocen 3,71 - 144,4 punktów, za średnią ocen 4,71 - 184,4 punktów,
za średnią ocen 3,72 - 144,8 punktów, za średnią ocen 4,72 - 184,8 punktów,
za średnią ocen 3,73 - 145,2 punktów, za średnią ocen 4,73 - 185,2 punktów,
za średnią ocen 3,74 - 145,6 punktów, za średnią ocen 4,74 - 185,6 punktów,
za średnią ocen 3,75 - 146,0 punktów, za średnią ocen 4,75 - 186,0 punktów,
za średnią ocen 3,76 - 146,4 punktów, za średnią ocen 4,76 - 186,4 punktów,
za średnią ocen 3,77 - 146,8 punktów, za średnią ocen 4,77 - 186,8 punktów,
za średnią ocen 3,78 - 147,2 punktów, za średnią ocen 4,78 - 187,2 punktów,
za średnią ocen 3,79 - 147,6 punktów, za średnią ocen 4,79 - 187,6 punktów,
   
za średnią ocen 3,80 - 148,0 punktów, za średnią ocen 4,80 - 188,0 punktów,
za średnią ocen 3,81 - 148,4 punktów, za średnią ocen 4,81 - 188,4 punktów,
za średnią ocen 3,82 - 148,8 punktów, za średnią ocen 4,82 - 188,8 punktów,
za średnią ocen 3,83 - 149,2 punktów, za średnią ocen 4,83 - 189,2 punktów,
za średnią ocen 3,84 - 149,6 punktów, za średnią ocen 4,84 - 189,6 punktów,
za średnią ocen 3,85 - 150,0 punktów, za średnią ocen 4,85 - 190,0 punktów,
za średnią ocen 3,86 - 150,4 punktów, za średnią ocen 4,86 - 190,4 punktów,
za średnią ocen 3,87 - 150,8 punktów, za średnią ocen 4,87 - 190,8 punktów,
za średnią ocen 3,88 - 151,2 punktów, za średnią ocen 4,88 - 191,2 punktów,
za średnią ocen 3,89 - 151,6 punktów, za średnią ocen 4,89 - 191,6 punktów,
   
za średnią ocen 3,90 - 152,0 punktów, za średnią ocen 4,90 - 192,0 punktów,
za średnią ocen 3,91 - 152,4 punktów, za średnią ocen 4,91 - 192,4 punktów,
za średnią ocen 3,92 - 152,8 punktów, za średnią ocen 4,92 - 192,8 punktów,
za średnią ocen 3,93 - 153,2 punktów, za średnią ocen 4,93 - 193,2 punktów,
za średnią ocen 3,94 - 153,6 punktów, za średnią ocen 4,94 - 193,6 punktów,
za średnią ocen 3,95 - 154,0 punktów, za średnią ocen 4,95 - 194,0 punktów,
za średnią ocen 3,96 - 154,4 punktów, za średnią ocen 4,96 - 194,4 punktów,
za średnią ocen 3,97 - 154,8 punktów, za średnią ocen 4,97 - 194,8 punktów,
za średnią ocen 3,98 - 155,2 punktów, za średnią ocen 4,98 - 195,2 punktów,
za średnią ocen 3,99 - 155,6 punktów, za średnią ocen 4,99 - 195,6 punktów,
   
  za średnią ocen 5,00 - 196,00 punktów,
  za ocenę 5,0 z wyróżnieniem - 200,00 punktów.

Załącznik nr 13

WZÓR
Załącznik nr 14

WZÓR
Załącznik nr 15

WZÓR

Załącznik nr 16

WZÓR

Załącznik nr 17

WZÓR

PRZYPISY
(1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

(2)

Zmiany tekstu jedno litego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95 i 1456.

(3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2.

(4)

Data wejścia w życie rozporządzenia: 9 stycznia 2013 r.

(5)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z 2007 r. Nr 13, poz. 85, z 2008 r. Nr 170, poz. 1050, z 2010 r. Nr 198, poz. 1320 oraz z 2011 r. Nr 274, poz. 1627), które traci moc z dniem wejście w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658).


 
 
footfetishbb.com posthentai.com