Ogłoszenia drobne

 

Informacje ogólne na temat rejestracji elektronicznej

 
Od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie z rejestru można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), poprzez aplikację dla praktyk zawodowych, dostępną pod adresem: www.rpwdl.csioz.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Izby, pod numerami: (58) 524 32 06, (58) 524 32 26

Informacje ogólne dotyczące rejestracji elektronicznej 

Lekarz rejestrujący indywidualną, specjalistyczną, grupową praktykę (GABINET na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia) powinien spełniać  warunki:

 

 • posiadać  wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG)  z  Urzędu Miasta lub Gminy (informacje na www.ceidg.gov.pl )

Uwaga!  w CEiDG mogą być zamieszczane wyłącznie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, co do których przedsiębiorcy przysługuje tytuł prawny do nieruchomości

 • dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • posiadać prawo do lokalu (akt własności, umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia) w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne
 • posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ważne od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.
 • Złożyć elektroniczny wniosek o wpis/zmianę wpisu na portalu: www.rpwdl.csioz.gov.pl – aplikacja dla praktyk zawodowych (podpisując wniosek profilem zaufanym e-puap lub podpisem certyfikowanym)
 • Wnieść opłatę rejestracyjną:    83zł – wpis do rejestru;   42zł – zmiana wpisu w rejestrze na podany poniżej nr konta bankowego:

Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział Gdynia 69 1090 1102 0000 0000 1000 4314

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W GDAŃSKU

80-204 Gdańsk, ul. Śniadeckich 33

Tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lekarz rejestrujący praktykę indywidualną, specjalistyczną, wyłącznie w zakładzie leczniczym (KONTRAKT lub  umowa o świadczenie usług, umowa współpracy) powinien spełniać warunki:

 

 • posiadać  wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG)  z  Urzędu Miasta lub Gminy (informacje na www.ceidg.gov.pl )

Uwaga!  w CEiDG mogą być zamieszczane wyłącznie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, co do których przedsiębiorcy przysługuje tytuł prawny do nieruchomości

 • posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ważne od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.
 • posiadać umowę/promesę zawarcia umowy z podmiotem leczniczym
 • Złożyć elektroniczny wniosek o wpis/zmianę wpisu na portalu: www.rpwdl.csioz.gov.pl – aplikacja dla praktyk zawodowych (podpisując wniosek profilem zaufanym e-puap lub podpisem certyfikowanym)
 • Wnieść opłatę rejestracyjną:    83zł – wpis do rejestru;   42zł – zmiana wpisu w rejestrze na podany poniżej nr konta:

Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział Gdynia 69 1090 1102 0000 0000 1000 4314

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W GDAŃSKU

80-204 Gdańsk, ul. Śniadeckich 33

Tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 

 

 

Lekarz rejestrujący praktykę indywidualną, specjalistyczną w miejscu  wezwania (WIZYTY  DOMOWE- doraźne udzielanie świadczeń) powinien spełniać warunki:

 

 • posiadać  wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG)  z  Urzędu Miasta lub Gminy (informacje na www.ceidg.gov.pl )

Uwaga!  w CEiDG mogą być zamieszczane wyłącznie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, co do których przedsiębiorcy przysługuje tytuł prawny do nieruchomości

 • posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ważne od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej
 • posiadać produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny (przystosowany do transportu), odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;

 

 • Złożyć elektroniczny wniosek o wpis/zmianę wpisu na portalu: www.rpwdl.csioz.gov.pl – aplikacja dla praktyk zawodowych (podpisując wniosek profilem zaufanym e-puap lub podpisem certyfikowanym)
 • Wnieść opłatę rejestracyjną:    83zł – wpis do rejestru;   42zł – zmiana wpisu w rejestrze na podany poniżej nr konta:

Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział Gdynia 69 1090 1102 0000 0000 1000 4314

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W GDAŃSKU

80-204 Gdańsk, ul. Śniadeckich 33

Tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 
 
footfetishbb.com posthentai.com